Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Редакція серійного видання фахового громадсько-політичного наукового збірника “Інтелігенція і влада” серії “Історія” (Одеський національний політехнічний університет) запрошує Вас до участі у виданні 37-го номеру. Випуск збірника заплановано на 25 жовтня 2017 року.


 

Згідно постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 5.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», наукові статті повинні мати такі необхідні елементи:

 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;
 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
 3. формування мети статті (постановка завдання);
 4. виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена означена стаття;
 5. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 6. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 Публікація здійснюється на платній основі – 40 грн. за 1 сторінку. Анотації та список літератури включаться до загального обсягу статті.

Статті приймаються тільки в електронному варіанті, електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Для публікації статті необхідно надіслати її в строк до 25 лютого 2017 року.
Вимоги до електронного варіанту: текстовий редактор Word (міжрядковий інтервал – 1,5; поля: верхнє, нижнє та праве – 20 мм, ліве – 30 мм). Рекомендується використовувати шрифт Times New Roman 14. Обсяг оригінальних робіт, включаючи малюнки, список літератури, резюме, не повинен бути менше 6 с.

Розташування структурних елементів статті:

 1. УДК;
 2. прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail (українською, англійською, російською мовами);
 3. назва статті та анотація українською, російською, англійською мовами (900 – 1000 знаків кожна);
 4. ключові слова українською, російською, англійською мовами;
 5. текст статті;
 6. список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел цей же список джерел латинським алфавітом (транслітерація).

Список літератури та джерел подається у кінці тексту українською мовою (“Література та джерела”), окремо дублюється транслітом («REFERENCES»).
Посилання згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [1, с. 16], [3, арк. 10; 4, с. 70], а їх список подавати у кінці тексту з підзаголовком “Література та джерела” в послідовності посилань у тексті. Анотації та список літератури включаться до загального обсягу статті.


Просимо оформлювати наукові статті за такою структурою:

 • Блок 1. Назва статті; ініціали та прізвище автора(ів); адресні дані авторів (організація(ї), поштова адреса організації(й), в тому числі місто, країна, e-mail усіх або одного автора); анотація (авторське резюме); ключові слова українською, російською та англійською мовами.
 • Блок 2. Текст статті українською мовою.
 • Блок 3. Два списки літератури: Список літератури мовою оригіналу (“Література та джерела”) та продубльований список літератури на трансліті («REFERENCES»).

Ключові слова, резюме та списки літератури входять до загального обсягу друкованої статті.
Авторське резюме (анотація) англійською мовою (Abstract) повинно бути складене відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз (Додаток1). По анотації читачу повинна бути зрозуміла суть дослідження. Авторське резюме повинне викладати тільки суттєві факти роботи. Для оригінальних статей вітається структура анотації, яка повторює структуру статті і включає наступні структурні елементи: Проблема – Introduction; Мета – Purpose; Метод (методологія) дослідження – Methods; Основні результати дослідження – Results; висновки та конкретні пропозиції автора – Conclusion. Однак предмет, мета роботи вказуються тоді, коли вони незрозумілі з назви статті; методологію і метод роботи описувати тільки в тому випадку, якщо вона відрізняється новизною і її розробка становить самостійну частину роботи. Наводяться основні теоретичні і експериментальні результати. Превага надається новим результатам і даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що відкидають існуючі теорії., а також даним, що на думку автора мають практичне значення. В анотації (резюме) не повинні повторюватися свідчення, що містяться у заголовку. Текст авторського резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає..."). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться. У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властивій мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій. У тексті авторського резюме варто застосовувати ключові слова з тексту статті.
Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових випадках.
Abstract за обсягом має бути більшим, ніж українсько- та російською мовами, оскільки це фактично стислий виклад статті, її реферування. Структура і зміст резюме можуть бути наступними: Мета з резюме має узгоджуватися з метою у статті, те саме стосується висновків. Обсяг – не менш ніж 100 – 250 слів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА подаються через крапку з комою і не повинні дублювати текст резюме, бо є додатковим інструментом для пошуку статті в інтернет-мережі.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [1, с. 16], [3, арк. 10; 4, с. 70], а їх список подавати у кінці тексту з підзаголовком “Література та джерела” в послідовності посилань у тексті.

БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ. Список літератури українською, посилання та примітки оформити відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. № 147). Для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію. Якщо в наведеному джерелі літератури – чотири і більше авторів, у цьому списку необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Розділові знаки ставляться згідно з закордонними бібліографічними стандартами. Коли в списку 1 є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку 2, але розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами. На сайті http://www.translit.ru є можливість безкоштовно скористатися програмою транслітерації російського тексту, а на сайті http://translit.kh.ua/#lat – українського тексту в латиницю. Вставляємо в спеціальне поле весь текст бібліографії російською мовою та натискуємо «В транслит», у другій програмі текст українською – «Конвертувати». Потім вносимо необхідні зміни та доповнення.
В оригінальних статтях допускається цитувння не більж ніж 20 джерел, в огляді літератури – не більш ніж 40. Бібліографія повинна складатися, крім ключових робіт, з публікацій за останні 5 років.

Статті, які надійшли до редакції пізніше встановленого терміну, але відповідають всім вимогам автоматично потрапляють до наступного збірника.
Редколегія може не розділяти позицію автора та не несе відповідальності за достовірність наведених даних, цитат, фактів та посилань. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам або мають низький науковий рівень.

Відповідальна за випуск - Іваніченко Лілія Михайлівна, тел: 067 751 31 36

Контактні тел.: (067) 557-28-55 (моб.); (048) 705- 83-14 (роб.)

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

До уваги авторів!

З вересня 2017 р. оплата за матеріали статей приймається на новий картковий рахунок Ощадбанку  № 2625 0000 147165 

Під час переведення просимо вказувати призначення платежу: "поповнення карткового рахунку"

З пов. редакція. 

 

   
© Інтелігенція і влада